تلفظ  و نوشتن  اعداد در زبان انگلیسی یکی از مهم ترین مواردی است که هر دانشجو و دانش آموزی نیاز مبرم به آن دارد. در مطالب زیر به طور نمونه مهم ترین مسائل در بیان و تلفظ اعداد به زبان انگلیسی به شما ارائه می گردد.

اعداد دو رقمی

۲۱ ___ twenty-one

۴۵___ forty-five

 

اعداد سه رقمی

۳۰۰___ three hundred

۵۰۰___ five hundred

۴۲۴___ four hundred and twenty-four

۱۳۱___ one hundred and thirty-one

 

اعداد چهار رقمی

۴۰۰۰___ four thousand

۳۰۰۰___ three thousand

۵,۵۷۹___ five thousand, five hundred and seventy-nine

۲۵۰۰___ two thousand five hundred  or ” twnety-five hundred

 

اعداد پنج رقمی

۶۰,۰۰۰___ sixty thousand

۲۰,۵۰۵___ twenty thousand five hundred and five

 

اعداد شش رقمی

۵۰۰,۰۰۰___ five hundred thousand

۵۷۶,۸۸۶___ five hundred and seventy -six thousand, eight hundred and eighty-six

 

اعداد هفت رقمی

۳۰۰۰۰۰۰___ three million

۳۴۵۶۸۷۶___ three million, four hundred and fifty-six thousand, eight hundred and seventy-six

 

اعداد بالاتر از هفت رقم

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ___ one billion

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ___ one trillion

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ___ one quadrillion

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ___ one quintillion