آشنایی با دو فرم Active  و Passive  یا معلوم و مجهول در زبان انگلیسی، می تواند کمک شایانی به روان صحبت کردن، درک مطالب و همچنین ارائه یک ترجمه مناسب ، نماید.

در زیر به این دو فرم از جملات ، همراه با مثال هایی برای درک بهتر اشاره می شود.

با استفاده از فرم Active  به کارهایی که فاعل انجام داده است اشاره می شود.

بطور  مثال:

I speak English every day.

I repaired the tire on the car.

من هر روز به زبان انگلیسی صحبت می کنم.

من تایر ماشین را تعمیر کردم.

با استفاده از شکل Passive  می توان کار یا عملی که بر روی شخصی یا چیزی انجام شده است ، بیان نمود.

بطور مثال:

English is spoken here.

The car is being repaired.

به زبان انگلیسی در اینجا سخن گفته شده است.
این خودرو در حال تعمیر است.

یکی از موارد استفاده از فرم Passive اینست که ، عمل انجام شده از اهمیت بیشتری نسبت به فاعل انجام دهنده کار دارد و این اهمیت در حدی است که نیازی به ذکر فاعل نیست.

به طور مثال :

It was approved by Gerry last week.

I was informed by the Human Resources Manager only two days ago.

هفته گذشته توسط جری تصویب شد.
من از تنها دو روز پیش  ازطریق مدیر منابع انسانی مطلع شدم.

یکی دیگر از موارد استفاده از فرم Passive اینست که ما فاعل انجام دهنده کار را نمی شناسیم و مشخص نیست که چه شخصی این عمل را انجام داده است.

The car was damaged while it was parked on the street.

The shirts were made in Turkey.

این خودرو آسیب دیده بود در حالی که آن را در خیابان پارک کرده بودند.
پیراهن در ترکیه ساخته شده است.