آگاه بودن به ضرب المثل های انگلیسی می تواند کمک شایانی به روان صحبت کردن، درک مطالبی که شنیده می شود و ارائه یک ترجمه مناسب نماید. در این قسمت تعدادی از ضرب المثل های انگلیسی همراه با مفهوم و کاربرد آن ها آورده شده است.

An idle brain is the devil’s workshop

مغز بیکار جایگاه شیطان است.

An ounce of discretion is worth a pound of wit

یه ذره احتیاط بهتر از مقدار زیادی هوش  است.

Faint heart never won fair lady

برای بدست اوردن بهترنی ها در زندگی باید شجاع بود.

A rolling stone gathers no moss

کسی که مدام از این شاخه به آن شاخه می پرد در زندگی موفق نمی شود.

As you sow, so you shall reap

لذت یا شکست برای هر کس عواقب کارهای قبلی اوست.

Barking dogs seldom bite

سگی که  بلند صدا می کند هرگز گاز نمی گیرد.

Better late than never

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

A bird in hand is worth two in the bush

سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است.

Birds of a feather flock together

هر کس با شخصی شبیه خودش معاشرت می کند.

Call a spade a spade

کسی که در مورد چیزهای شرم آور رک و رو راست صحبت می کند.