برای مشاهده تعرفه ترجمه تخصصی اینجا  کلیک نمایید.

سلسله مباحث شیوه ها و روش های ترجمه کردن یک متن از زبانی به زبان دیگر، در مجموعه ای از بحث ها به طور مرتب انتشار خواهد یافت. بخش اول این مباحث در این قسمت قابل مشاهده می باشد.

در مورد چگونگی ترجمه،  مباحث مختلفی مطرح است.  یکی از این مباحث به شخص  Wardhaugh متعلق است . Wardhaugh بیان می کند که ساختار یک زبان مشخص، روشی را تعیین می کند که در آن گوینده با آن زبان، جهان را می بیند. زبان های مختلف ارزش ها و فرهنگ های مختلفی را منعکس می کنند. بنابراین، درتلاش برای میانجی گری میان زبان ها، ارزش ها یا فرهنگ های مختلف ترجمه صورت گرفته است. ترجمه ها  اصولا همیشه شامل تلاش هایی برای طبیعی ساختن فرهنگ های گوناگون، به منظورمطابقت با آنچه که خواننده عادت دارد ،می باشد. در نتیجه، ترجمه ها به ندرت معادل کلمات اصلی خود هستند. Bassnett استدلال می کند که  متون ترجمه شده آنقدر دور از متون اصلی هستند که نیازدارند تا به عنوان تولیدات مستقل ادبیات در نظر گرفته شوند. Toury درروش ترجمه مقصد، که ترجمه را به عنوان یک محصول فرهنگی نظام مقصد در نظر می گیرد و بیشتر توجه بر متون ترجمه شده ،مراحل آن ها، ویژگی ها وکاربرد آن ها می باشد و آن ها را از ساختار وطرز تفکر(ایدئولوژی) تفکیک می کند، که از این رو به طور کامل نمی تواند به کیفیت در ترجمه منجر شود. در حالی که  Lefevere ترجمه را به عنوان یک محصول فرهنگی نظام مقصد بررسی می کند و همچنین ایدئولوژی و قدرت را به گونه ای مطرح می کند که شروع عمل ترجمه، تجزیه و تحلیل محسوب می شود. بر طبق Lefevere  ترجمه بر اساس متن اصلی همراه با مفهوم(منظور) اقتباس اصلی به یک ایدئولوژی خاص و یا نظمی خاص از مخاطبان متفاوت تولید می شود و آن یک نوع فعالیتی است که تحت محدودیت های خاص مثل: پشتیبانی، شاعرانه و ایدئولوژی توسط نظام مقصد صورت می گیرد، که یک چنین فعالیتی یک نوع عمل بازنویسی متن اصلی برای مطابقت با اهداف خاص، توسط سیستم دریافتی(گیرنده)  محسوب می شود.

او همچنین اشاره بر این نکته می کند که با حالات گوناگون  اقتباس ها که معمولا نویسندگان با آن درگیرهستند،  شامل عواملی چون: ترجمه ، نقد ، تفسیر ، تاریخ نگاری و گلچین های ادبی ،می باشند که از میان آنها ترجمه به عنوان نوع کاملا بارز بازنویسی محسوب می شود که توانسته است در طرح ریزی و انتشار تصور ذهنی نویسندگان اصلی و آثارآن ها فراتر از مرزهای فرهنگی آن ها نفوذ پیدا کند.

ترجمه

ترجمه

آثار برگزیده با استفاده از روش زبانشناسی کاربردی بنیادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که” شرح معنایی از ساختارهای گرامری زبان “را فراهم می کند، تا به مترجم نشان دهد که چگونه متون ترجمه شده از متون مبدا(ST ) به متون مقصد (TT ) انتقال می یابند. همچنین Neubert و Shreve مفهوم معادل ارتباطی را به عنوان در بر گرفتن ارزش های اساسی و ایدئولوژی متن برای ترجمه در نظر می گیرند. کارایی و معانی ارتباطی انعکاس یافته در ساختار و الگوهای متون مبدا(ST ) و متون مقصد (TT )،برای این منظور مورد بررسی قرارگرفته اند که با مقایسه کردن معانی وکارایی جاسازی شده در هر دو متن ، مسائلی مانند ایدئولوژی و قدرت که در مثالهای متنی جاسازی شده اند، مورد بررسی قرارخواهند گرفت. علاوه بر این، تاثیرآنها بر روی مخاطبان و همچنین بر طرح نویسنده اصلی و آثار او مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این آموزش دارای چندین قسمت می باشد برای مشاهده بخش بعدی “”  اینجا  “” کلیک نمایید.

“””” هر گونه استفاده از متن بالا تنها با ذکر منبع و قرار دادن لینک سایت دانش کار مجاز می باشد””””