در این قسمت به توضیحاتی در مورد زمان حال ساده (Simple present ) در دستور زبان انگلیسی پرداخته می شود.

حال ساده در مواقعی که در مورد اعمال بسیار روتین و روزمره صحبت می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

به مثال های زیر توجه کنید:

 • I drive to work every day.
 • He doesn’t come very often.
 • The games usually start at 8.00 in the evening.
 • What do you usually have for breakfast?

در مثال های زیر در مورد قوانین طبیعی و حقایق صحبت می شود:

 • Water freezes at 0° C or 32° F.
 • I have three children.
 • What does this word mean?
 • I don’t have any of my original teeth left.

همچنین زمان حال ساده برای صحبت در مورد آینده که همراه با جدول زمانی دقیق می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

به مثال های زیر توجه نمایید:

 • The plane leaves at 5.00 tomorrow morning.
 • Christmas Day falls on a Sunday this year.
 • Ramadan doesn’t begin for another 2 weeks.
 • Does the class begin this week or next?

یکی دیگر از موارد استفاده زمان حال ساده در دستور زبان انگلیسی برای صحبت در مورد احساسات در همان زمانی که مشغول صحبت هستیم می باشد. این بدین معنی است که وقتی با کسی در حال صحبت هستیم و می خواهیم احساس همان لحظه خود را بیان کنیم از زمان حال ساده استفاده می شود. باید توجه داشت که برای موردی که توضیح داده شد نباید به اشتباه از زمان حال استمراری present continuous) ( استفاده نمود.

به مثال های زیر دقت نمایید:

 • I think you are wrong.
 • She doesn’t want to do it.
 • They don’t agree with us.

نکته: برای سوالی و منفی کردن حال ساده باید از do برای I, You, We, They و از does برای He , She ,It استفاده نمود.