در این بخش می توانید تعدادی از مقالل های تحلیل پوششی داده ها را به رایگان دانلود نمایید.

Data Envelopment Analysis and Commercial Bank Performance: A Primer With Applications to Missouri Banks

لینک دانلود رایگان مقاله

 

Estimating Data Envelopment Analysis Frontiers for Non substitutable Inputs and Outputs: The Case of Urban Mass Transit

 

لینک دانلود رایگان مقاله

 

An application of data envelopment analysis on marble factories

 

لینک دانلود رایگان مقاله

 

Assessing the technical efficiency of health posts in rural Guatemala: a data envelopment analysis

 

لینک دانلود رایگان مقاله