در این بخش می توانید مقاله های تئوری فازی را بصورت رایگان دانلود نمایید.

Enhancement of Power System Stability Using Fuzzy Logic Controller

لینک دانلود رایگان مقاله

 

Data Mining for extraction of fuzzy IF-THEN rules using Mamdani and Takagi-Sugeno-Kan FIS

لینک دانلود رایگان مقاله

 

Application of Expert System with Fuzzy Logic in Teachers‘ Performance Evaluation

لینک دانلود رایگان مقاله