برای مشاهده تعرفه ترجمه  “”  اینجا  “” کلیک نمایید.

این متن دارای چندین قسمت می باشد، برای مطالعه بخش اول این مطلب “” اینجا  “” کلیک نمایید.

متون مبدا(ST ) گزیده ای از مقاله ای است که در اصل در ۱۲ فوریه ۲۰۰۶ درمجله ژاپن تایمز،یک روزنامه انگلیسی منتشر شده در ژاپن، منتشر شد .متون مقصد(TT ) یک نوع ترجمه ژاپنی متون مبدا(ST ) انتشار یافته در سرمقاله ژاپن تایمز است که همچنین توسط روزنامه ژاپن تایمز ویرایش شده است.سرمقاله ژاپن تایمزمورد مخاطبان ژاپنی قرار گرفته است که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند و هدف آنها کمک به توسعه مهارت خواندن درک مطلب به زبان انگلیسی است. متون مبدا(ST) که دراین مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت، مقاله ای است در مورد حاملگی غیر منتظره یک پرنسس ۳۹ ساله که از ولیعهد ۴۳ ساله ژاپنی به نام  Masako Owada باردار شد. پردهء پشت صحنهء این خبر این بود که قانون اساسی جامعه هدف گرا(مقصد) فقط اجازه می دهد تا اعضای مرد خانواده امپریالیستی وارث تخت شوند. با این حال ،از آنجایی که ولیعهد و پرنسس تنها یک فرزند دختر داشتند، دولت تلاش کرد تا قانون جدیدی را وضع کند که به اعضای زن خانواده اجازه دهد تا وارث  تخت شوند.به محض اینکه این قانون جدید تصویب شد، خبر حاملگی غیر منتظره شاهزاده Kiko (خواهرولیعهد) اعلام شد و بلافاصله طبق مصوبه قانون جدید توقیف شد.

دلایلی برای انتخاب متون نمونه:
هدف اصلی متون مقصد (TT)،ارائه(فراهم کردن) ترجمه دقیق یا معادل برای زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی جهت کمک به درک متن اصلی انگلیسی و بهبود مهارت خواندن آنها در زبان انگلیسی می باشد.اگر متون مقصد (TT) به عنوان ترجمه دقیق یا معادل به زبان اصلی تلقی شود، ممکن است کسی فرض کند که عملکرد(کارایی) و معانی ارتباطاتی آن همچنان یکسان و برابر هستند ،ولو اینکه احتمال آن نیز وجود دارد که مترجم بخواهد از طرزفکر خود را برای دستکاری متن درفرهنگ یا جامعه متفاوت از کسانی که از متون مبدا(ST) بهره مند می شوند،را بکار برد .به هر حال، زمانی که هرعبارتی از متون مبدا (ST) به متون مقصد (TT) با استفاده ازروش زبانشناسی بنیادی،مورد مقایسه قرار گیرد، تعدادی از تحریفات در نتیجه انطباق با فرهنگ یا جامعه مقصد مورد شناسایی قرار می گیرد،در حالی که خود بازتابی از یک سری ایدئولوژی ها و محدودیت های خاص می باشد. برخی از آثار یا نشانه هایی از دستکاری عمدی مترجم در ترجمه متن وجود دارند،به گونه ای که ترجمه متون مقصد (TT) در فرهنگ یا جامعه مقصد به یک روش خاص کاربرد دارد.

مفهوم Lefevere از ترجمه به عنوان حالتی از بازنویسی است که در مطالعات خود براساس ترجمه آثار ادبی و تأثیرات آنها بر توسعه اجتماعی ، فرهنگی و ادبی می باشد. به جای یک ترجمه ادبی ، این تجزیه و تحلیل بر اساس یافته هایی از ترجمه مقاله یک روزنامه قرار گرفته است که به طورمنظم(با قاعده) به زبان روزمره نوشته شده است؛ با این حال ، بسیاری از ویژگی های تحلیلی Lefevere در ترجمه ادبی متون مقصد نیز مورد شناسایی قرار گرفت.