این آموزش دارای چندین قسمت می باشد برای مشاهده بخش قبلی “”  اینجا  “” کلیک نمایید.

برای مشاهده تعرفه ترجمه “”  اینجا  “” کلیک نمایید.

ترجمه تخصصی یک نوع فعالیتی است که نقش عامل کنترل و یا حمایتی را می تواند توسط یک فرد، گروهی از افراد،یک ارگان مذهبی ، یک حزب سیاسی ، یک طبقه اجتماعی،یک دادگاه سلطنتی ، ناشران، و رسانه ها، از جمله روزنامه ها داشته باشد. چنین عوامل نظارتی(کنترلی) اغلب به عنوان یک نیرویی بر روی مترجمان عمل می کند که باعث ایجاد متون ترجمه شده ای می شود که با ایدئولوژی حامیان خود مطابقت داده می شود(Lefevere ).درنتیجه ، مترجمان اغلب متوسل به بازنویسی آثار اصلی می شوند. علاوه بر این ، Lefevere توضیح می دهد که حمایت اساسا از سه عنصر تشکیل شده است : بخش اقتصادی که در آن زندگی مترجم به آن بستگی دارد.یک بخش موقعیت اجتماعی که می تواند منجر به ترفیع شهرت مترجم شود؛ و یک بخش ایدئولوژیک که عمل ترجمه کردن را محدود می کند.

مترجم متون مقصد(  TT) وقتی که متون را ترجمه  می کند، فردی ناشناس است و این واقعیت نشان می دهد که او شاید یک کارمند شرکت چاپ و نشرباشد؛ بنابراین مترجم تحت محدودیت می تواند برای یک ترجمه پارامترهایی را ایجاد کند که توسط پشتیبانش تعیین می شود— روزنامه ژاپن تایمز معمولا مستقیما از خانواده سلطنتی انتقاد نمی کند. به عبارت دیگر،ممکن است مترجم مجبورشود ترجمه ای را ایجاد کند که با ایدئولوژی پشتیبان برای تضمین درآمد اقتصادی خود مطابقت داشته باشد.علاوه بر این،همانطوری که روزنامه ژاپن تایمز،یک دفتر روزنامه معروف با شهرت خوب درجامعه محسوب می شود، داشتن تجربه ترجمه برای مشارکت ممکن است به مترجم اجازه دهد تا شهرت و مقامش را به عنوان یک مترجم بالا ببرد.دراین رابطه،مترجم همچنان تحت محدودیت ایجاد متون مقصد(TT ) است که ممکن است با ایدئولوژی پشتیبان او مطابقت داشته باشد.یکی ازموثرترین اجزای حمایت(پشتیبانی)، ایدئولوژی است و مترجمان اغلب تحت محدودیت یک ایدئولوژی خاصی از حمایت هستند.به عنوان مثال مترجم متون تحت محدودیت های گوناگونی توسط کارفرمای خود تحت حمایت قرار می گیرد— ژاپن تایمز.روزنامه ژاپن تایمز( به عنوان پشتیبان) گاهی اوقات طبق نظرات آنها درباره خانواده سلطنتی در یک موقعیت نسبتا محافظه کارانه قرارمی گیرد. بنابراین ،طبیعی به نظر می رسد که مترجم بالاجبارمطمئن شود که درمتون مقصد(TT) به هیچ وجه حق این را ندارد که از خانواده سلطنتی دفاع کند و سعی به بازنویسی متن اصلی برای استفاده(بکارگیری) معاهدات و ایدئولوژی پشتیبان دارد.

در سیستم ترجمه متون مبدا(ST)،عبارت متون مبدا(ST)، مذکور در مثال ۱،عبارت ساده وآسانی است و برای هیچ چیز منفی حتی درباره وضعیت پرنسس به کار گرفته نمیشود؛به هرحال، ترجمه مستقیم کلمه به کلمه عبارت به زبان مقصد ممکن است دلالت ضمنی منفی یا پیام توهین آمیزی در مورد پرنسس باشد، ازآنجاییکه آن ماهرانه نشان می دهد که پرنسس مسئول بیماریش است. از این رو،مترجم طریقه متون مبدا(ST ) طریقه ” افسرده می شود ” را به ” افسردگی ” همراه با اسم ملکی “ولیعهد” تغییر می دهد. بنابراین ،مترجم قادر به جلوگیری ازایجاد تجسم منفی درباره پرنسس می باشد. با حفظ و نگهداری ( روزنامه ژاپن تایمز ) خانواده طرفدار امپریالیستی، از این رو مشاهده می شود که مترجم به عمد عبارتی را کم کرده و صراحت معنایی عبارات مذکور متون مبدا(ST ) در مثال ۱ در رشته ترجمه خود را از بین برده است.