این آموزش دارای چندین قسمت می باشد برای مشاهده بخش قبلی “”  اینجا  “” کلیک نمایید.

برای مشاهده تعرفه ترجمه “”  اینجا  “” کلیک نمایید.

ونیوتی (Venuti)شرح می دهد که ، زمانی که ترجمه تخصصی توسط یک نهاد اجتماعی و فرهنگی با نفوذ، اداره می شود،آن تاثیر بیشتری بر آداب و رسوم اجتماعی ومرحله تشکیل هویت جامعه دارد. به عبارت دیگر، به عنوان مثال،در متون مقصد(TT) یک دفتر روزنامه با نفوذ در مرحله(فرایند) تشکیل هویت جامعه مورد نظر نقش بسزایی دارد،از این رو مترجم متون مقصد(TT) نیز بخشی ازاین فرایند محسوب می شود. بنابراین، از این رو مترجم برای ترجمه ، بالاجبار(تحت محدودیت) برای تطبیق یا بازنویسی متن اصلی برای واکنش به آداب و رسوم اجتماعی و همچنین هنجارهای ایدئولوژیکی را از جامعه خود دریافت می کند. اگرچه خانواده سلطنتی دیگر دارای قدرت سیاسی در جامعه  نیستند،ولی اکثریت خوانندگان مورد نظر هنوز هم به شدت به آن به عنوان نماد کشورخود که در آن سیستم هدفها دارای افتخارات بزرگی است، احترام گذارند. علاوه بر این، شاهزاده Masako نیز بسیار مورد توجه و مورد احترام درمیان بسیاری از خوانندگان بود، ازآنجاییکه او یکی از دیپلمات های سابق تحصیل کرده هاروارد و آکسفورد بود از استرس متراکم(انباشته شده) و فشار زیاد برای به دست آوردن وارث سلطنتی رنج می برد.

به حساب احترام مخاطبان برای خانواده سلطنتی و احساس همدردی آنها با پرنسس، مترجم یک متن ترجمه شده،  ممکن است عمدا متن مبدا در مثال ۱ یا بازنویسی کند و یا دستکاری کند و صراحت پیام خود را کاهش داد،به این منظورکه بتواند باعث جلوگیری از رنجاندن مخاطبان شود. بدین ترتیب، آداب و رسوم اجتماعی جامعه  همچنان قابل احترام است و به مترجم اجازه می دهد تا مخاطبان احترام خود را نسبت به خانواده سلطنتی محفوظ نگه دارند. علاوه براین قطعه منتخبی در مثال ۱ بیانگر این است که هنوز درآن پیغامهای نخوانده باقیمانده ای نیز وجود دارند.تاثیرشروع اولین جمله در هر متنی بسیار مهم و با اهمیت است.اگر مترجم متن مقصد را دقیقا با همان پیام متن اصلی شروع کند، اکثریت مخاطبان آن جزء کسانی هستند که خانواده سلطنتی و یا شاهزاده ای را که ممکن است مرتکب تخلفی و یا توهینی قرار گرفته باشد، را تحسین می کنند،از آنجاییکه ترجمه دقیق یا ترجمه معادل به شدت پیشنهاد می کند که ولیعهد مسئول افسردگی اوست. درنتیجه ،ممکن است مخاطبان هیچگونه تمایلی به ادامه خواندن جملات باقی مانده متن نباشند. همچنین ممکن است که مخاطبان بی درنگ تمام متن را رد کنند و در نهایت ، ممکن است مخاطبان ازاثراصلی و یا خود نویسنده انتقاد کنند. به منظورجلوگیری ازچنین واکنشهای منفی، ممکن است مترجم متن اصلی را عمدا بازنویسی کند،به این متظور که به خوانندگان اجازه دهد تا متن و همچنین ارائه  تصویر مثبتی از متن و نویسنده اصلی آن را بپذیرند. در نتیجه، مخاطبان قادر به تمرکز بر روی وظایفی چون یادگیری زبان و توسعه دادن مهارت خواندن آن هستند. در این رابطه، بازنویسی مترجم ممکن است به عنوان ابزاری برای پیشرفت فکری خوانندگان باشد. پیش از این،کاملا آشکار است که «  بازنویسی های ترجمه اصولا بر اساس انگیزه های ایدئولوژیکی انجام می شود، و یا تحت محدودیت های ایدئولوژیکی ایجاد می شوند(Lefevere, 1992a: 7).مبادرت برای به کار گیری محدودیت های مختلف ایدئولوژیکی،مترجم به ناچاردر ترجمه علامت گذاری را رها می کند. مترجم از طریق دستکاری متن اصلی ،ممکن است قادربه طرح ریزی تصویر خاصی ازاثر اصلی و نویسنده آن باشد.