برای مشاهده تعرفه ترجمه “” اینجا  “” کلیک نمایید.

ترجمه تخصصی متون شامل انتقال تبادل فرهنگی و ایدئولوژیکی می باشد و اینکه این ترجمه ها تحت محدودیت های مختلف برای خدمت به اهداف خاصی که جزء سازنده نظام پیچیده ادبی، اجتماعی یا فرهنگی ایجاد می شوند. بنابراین ترجمه تخصصی متون در زبان انگلیسی شکلی ازبازنویسی است که در چارچوب زبان مقصد، فرهنگ و ایدئولوژی در خدمت یک عامل کنترلی(نظارتی) که توسط پشتیبان یا سیستمهای گیرنده اداره می شود،صورت می گیرد(انجام می شود). در این رابطه،مترجم به عنوان بازنویس متن اصلی محسوب می شود،تا جاییکه او درگیر(گرفتار) قانون انتقال تبادل فرهنگی و ایدئولوژیکی می شود وتحریفات متون مبدا(ST ) را با متون مقصد(TT) انطباق می دهد. اگرچه بازنویسان/ مترجمان معمولا دقیق، سخت کوش ،با سواد و به راستگویی یک انسان صادق در نظر گرفته می شوند،تعادل کامل فیمابین متون مبدا(ST ) و متون مقصد(TT) ممکن است به دلیل محدودیت های مختلف،غیر ممکن به نظر رسد. از این رو بازنویسان/ مترجمان معمولا در برخی جوانب،به عنوان فردی خائن شناخته شوند، از آنجاییکه تا حد معینی آنها متن اصلی را نقض می کنند،برای اینکه آنها در حین ترجمه متن اصلی باید محدودیتهای فرهنگ مقصد را به یاد داشته باشند.( Lefevere, 1992)

بازنویسی ها یا ترجمه تخصصی اصولا دستکاری شده هستند،زیرا آنها تلاش بازنویسان/ مترجمان با تطبیق دادن متن نسبت به جامعه و متغایر با اهداف خود، آن را انعکاس می دهند. همچنین، ممکن است که این موضوع برای آنها بحث برانگیز باشد،برای اینکه می توانند ارزش ها و شیوه های مختلفی را ایجاد کنند. با این حال ،از آنجاییکه گاهی اوقات حتی قدرت آنها مورد سوء استفاده قرار می گیرد، با توجه به موارد شرح داده شده دراینجا، می توان بیان کرد که مترجم از توانش برای معرفی متون مبدا  به گونه ای مثبت وارانه بهره می گیرد، در حالی که با حفظ فرهنگ مقصد و عفت عمومی، مخصوصا با توجه به نماد غرور و افتخار خانواده سلطنتی . ونیوتی Venuti همچنین اذعان می دارد که مترجمان از قدرت نفوذ در جامعه و ادبیات برخوردار هستند، از آنجا که ترجمه خوداز”تاثیرات اجتماعی وسیعی” برخوردار است.به راستی، مترجمان از قدرت کمک به حفظ و غنی سازی ادبیات و جامعه مقصد و همچنین افزایش اعتماد، تفاهم و احترام بین زبانها، فرهنگ ها و ایدئولوژی های مختلف برخوردارهستند. علاوه براین، ممکن است آنها نقش ارزشمندی را درهمراهی( با به همراه آوردن) جهانی پایدار و ارتقاء هویت بشریت با شهروندی جهانی ایفاء کند.