ضمایر ملکی یا possessive pronouns نشان دهنده ی  مالکیت می باشند. بعضی از ضمیر های ملکی  به تنهایی استفاده می شود و برخی از آن ها برای توصیف یک اسم بکار می روند .

مثالی از ضمیر ملکی که به تنهایی استفاده می شود : mine, yours, his, hers, ours, theirs, whose

That computer is hers

مثالی از کاربرد ضمیر ملکی با اسم : my, your, his, her, its, our, their, whose

That is her computer.

لطفا توجه داشته باشید که هیچ یک از ضمایر ملکی با آپوستروف S بکار نمی روند و همیشه برای کاربرد ضمایر ملکی باید این نکته را مدنظر قرار داد.

استفاده از آپوستروف S برای نشان دادن مالکیت چیزهایی می باشد که مستقیم وصف می شوند و از ضمیر ملکی در آن ها استفاده نشده است.

به طور مثال:

مثال صحیح:

The school’s collection included an original set of Blackstone’s Commentaries.

مثال غلط:

The schools collection included an original set of Blackstone Commentaries.

استفاده ازضمایر ملکی با کلمات دارای  ing

یکی از مسائلی که خواننده زبان انگلیسی را گمراه و گیج می کند استفاده از ضمایر ملکی با ing   می باشد و این نکته بسیار مهم در مواقع زیادی جزیی از سوالات تافل و آیلتس بوده است.

مثال صحیح:

Your winning in spite of the odds inspired us all.

توجه داشته باشید که قبل از winning  از ضمیر ملکی استفاده شده است.

مثال غلط:

We could not stand him whining about everything.

 (Which could you not stand? Him? or His whining?)

چه چیزی را نمی توان تحمل کرد؟ باید با ضمیر ملکی مشخص شود که چه چیزی مورد صحبت می باشد.