کدنویسی خصوصا کد های متلب کمک فراوانی به حل مدل های ریاضی پیچیده خواهد نمود. با توجه به پیچیدگی های مدل های بهینه سازی حل این مدل های با استفاده از روش های دقیق امکان پذیر نمی باشد به همین علت باید از الگوریتم های فراابتکاری برای حل آن ها استفاده نمود. الگوریتم های فراابتکاری مختلفی وجود دارند که با توجه به نوع مسئله یعنی گسسته یا پیوسته یا باینری بودن آن می توان از هر کدام از آن ها استفاده نمود. اگر مدلی ریاضی تک هدفه یا چند هدفه در شاخه های مختلف درسی دارید می توانید به راحتی و با ارسال سفارش خود کد متلب مدل ریاضی خود را به همراه یک فایل ورد در مورد توضیحات کد نویسی انجام شده در آن برای هر کدام از الگوریتم های فراابتکاری زیر دریافت نمایید.

برای سفارش کد نویسی  و تخمین رایگان هزینه در  این قسمت کلیک   نمایید.

کد متلب هر کدام از الگوریتم های زیر برای مدل های شما نوشته خواهد.

 الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm یا  GA

 الگوریتم ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization یا  PSO

 الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolutuion یا  DE

 الگوریتم شبیه سازی تبرید Simulated Annealing  یا  SA

 الگوریتم کلونی مورچگان Ant Colony Optimization یا  ACO

الگوریتم تابو سرچ Tabu Search یا  TS

 الگوریتم زنبور عسل Bees Algorithm یا  BEE

 الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل Artificial Bee Colony یا ABC

 الگوریتم آموزش معلم Teaching learning based optimization یا  TLBO

 الگوریتم هارمونی سرچ Harmony Search یا HS

الگوریتم جهش قورباغه Shuffled Frog Leaping Algorithm یا SFLA

  الگوریتم رقابت استعماری Imperialist Competitive Algorithm یا ICA

 کد الگوریتم لیگ قهرمانان   League Championship Algorithm

الگوریتم  فرهنگی Cultural Algorithms یا  CA

 الگوریتم علف های هرز یا Invasive Weed Optimization یا IWO

 الگوریتم  جغرافیای زیستی Biogeography-based Optimization  یا BBO

 الگوریتم  کرم شب تاب Firefly Algorithm یا FA

الگوریتم  فاخته  یا Cuckoo optimization Algorithm   یا COA

الگوریتم خفاش یا  Bat algorithm یا BA

الگوریتم گرده افشانی گل ها یا Flower pollenation algorithm یا FPA

الگوریتم جستجوی ارگانیسم های هم زیست یا Symbiotic Organisms Search یا SOS 

الگوریتم گله کریل ها یا الگوریتم میگوها یا Krill Herd یا  KH

الگوریتم جستجوی داخلی یا Interior Search Algorithm یا ISA

انواع کد های ترکیبی از الگوریتم های فراابتکاری همچون:

الگوریتم ترکیبی ازدحام ذرات با ژنتیک

الگوریتم ترکیبی شبیه سازی تبرید و ژنتیک

الگوریتم ترکیبی ازدحام ذرات و شبیه سازی تبرید