مدل های بهینه سازی چند هدفه مدل هایی هستند که روش های حل مخصوص به خود را می طلبند. دو مدل روش حل کلی برای این مدل ها وجود دارد

۱- تبدیل مدل چند هدفه به مدل تک هدفه و حل آن

۲- در نظر گرفتن مدل چند هدفه که به صورت کامل و حل آن

اگر مدل چند هدفه ای دارید می توانید برای کد نویسی آن مدل در متلب با الگوریتم های زیر از طریق سفارش اقدام نمایید.

برای سفارش کد نویسی و تخمین رایگان هزینه  اینجا  کلیک نمایید.

قابل ذکر است برای حل مدل های شما  از الگوریتم های مخصوص حل مدل های چند هدفه که در قسمت زیر اسامی آن ها آمده است ، استفاده خواهد شد.

الگوریتم ژنتیک چند هدفه یا NSGA II

الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه یا MOPSO

الگوریتم کرم شب تاب چندهدفه یا MOFA

الگوریتم جغرافیای زیستی چندهدفه یا MOBBO

الگوریتم خفاش چندهدفه یا MOBA

الگوریتم جستجوی هماهنگ چندهدفه یا هارمونی سرچ چندهدفه یا MOHS

الگوریتم آموزش و یادگیری چندهدفه یا MOTLBO

الگوریتم فاخته چندهدفه MOCOA

الگوریتم علف های هرز چندهدفه MOIWO

الگوریتم جهش قورباغه چندهدفه MOSFLA

الگوریتم گلها چندهدفه یا الگوریتم گرده افشانی گل چندهدفه MOFPA

الگوریتم فرهنگی چندهدفه یا MOCA

الگوریتم نسخه دوم مبتنی بر قدرت پارتو یا SPEA II

الگوریتم تکاملی چند هدفه مبتنی بر تجزیه یا MOEA – D

الگوریتم مبتنی بر شکل دهی پارتو یا PESA II