الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه یا MOPSO بر اساس نسخه تک هدفه الگوریتم ازدحام ذرات ارایه شده است. در الگوریتم MOPSO اصول جواب های پارتو در نظر گرفته شده است تا بوسیله آن بتوان به حل مسائل چندهدفه در کلاس NP-Hard پرداخت. در الگوریتم pso مواردی چون بهترین خاطره شخصی بهترین خاطره جمعی و اینرسی در حرکت ذرات در نظر گرفته شده است. همین موارد در نسخه چندهدفه الگوریتم ازدحام ذرات نیز وجود دارد. در الگوریتم MOPSO اعضای نامغلوب باید بوسیله تمهیدی جدا گردند. در این حالت فرض می شودکه دوذره درموقعیتهای مختلفی موجود باشند وهدف کمینه کردن تابع هدف باشد،درصورتی میگوئیم ذرهX برذرهY غلبه دارد که دوشرط راداشته باشد.

شرط  اول : ذرهY  ازهیچ لحاظی بهتر از ذرهX   نباشد.

شرطدوم : حداقل ازیک لحاظ ذره X از ذرهY  بهتر باشد

برای سفارش کدنویسی مدل های مختلف چندهدفه با این الگوریتم می توانید  اینجا  کلیک نمایید.

جمعیتی از پاسخهای نامغلوب که تاکنون پیدا شده اند در مخزن نگهداری می شوند .که مخزن دارای فضای محدودی است و برای نگهداری بهترین موقعیت هایی که تابحال پیداشده اند مورد استفاده قرار می گیرد. ظرفیت مخزن ثابت در نظر گرفته شده و اگر تعداد اعضا از ظرفیت بیشتر باشد به حذف اعضا پرداخته می شود .

بعد از این مرحله فضای حل جدول بندی می شود و هر عضو یک رهبر انتخاب می کند و رهبر از بین اعضای مخزن انتخاب می گردد تا حرکت بر اساس آن صورت بگیرد . انتخاب رهبر بر اساس اعضای جبهه های پارتو انجام می گیرد و اگر در یک جبهه چندین عضو موجود باشد از تمهید جدول بندی استفاده می شود .

الگوریتم MOPSO

الگوریتم MOPSO

بعد از این مرحله موقعیت ذرات به روز می شود و اعضای نامغلوب انتخاب می شوند که وارد مخزن گردند. برای ورود به مخزن اگر ذره ای درون مخزن نباشد ، ذره جدید در مخزن جای می گیرد و اگر در حال ورود به مخزن ذره ای در مخزن باشد و این ذره ، ذره جدید را مغلوب کند، ذره جدید وارد مخزن نمی شود.

تا رسیدن به شرط خاتمه مراحل فوق تکرار می شود.

برای سفارش کدنویسی مدل های مختلف چندهدفه با این الگوریتم می توانید  اینجا  کلیک نمایید.

.