الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسل یا الگوریتم ABC بر اساس هوش ازدحامی و نحوه زندگی زنبورهای عسل ایجاد گردیده است. با استفاده از شیوه زندگی زنبورعسل و مراحل جستجوی زنبور عسل برای غذا می توان به بهینه سازی مدل های پیچیده و مدل هایی که در اصطلاح در کلاس Np-Hrad قرار می گیرند ، پرداخت. با استفاده از الگوریتم ABC می توان مدل هایی با محدودیت های زیاد و سنگین و همچنین مدل هایی که با روش های قطعی قابل حل نیستند را مورد حل قرار داد.

در الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل یا الگوریتم ABC سه دسته زنبور مورد بررسی قرار می گیرند.

زنبورهای کارگر ، زنبورهای تماشاچی و زنبورهای پیش آهنگ.

برای حل مدل های مختلف با این الگوریتم می توانید   اینجا   کلیک نمایید.

در الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل ، محل هر غذا یک جواب در نظر گرفته می شود. در مرحله اول تعدادی محل غذا به طور تصادفی در نظر گرفته می شود و زنبورها به سراغ آن محل ها می روند و پس از بررسی شهد موجود در غذا به کندو برگشته و تبادل اطلاعات می نمایند . این تبادل اطلاعات در محلی به نام محل رقص صورت می گیرد و دیگر زنبورهای تماشاچی می توانند محل غذای مورد نظر را انتخاب نموده و به سراغ آن بروند.

الگوریتم ABC

الگوریتم ABC

سپس هر زنبور کارگر به محل غذایی قبلی رفته و با توجه به اطلاعات موجود در حافظه اش محل غذایی جدیدی را در همسایگی پیدا می گردد.

در محل رقص هر زنبور کارگر محل غذایی با شهد بالاتر را یافته باشد ، احتمال اینکه این محل توسط زنبورهای تماشاچی انتخاب شود ، بیشتر می باشد.

همچنین اگر محل غذایی ترک شود ، زنبورهای پیش آهنگ یک محل غذایی جدید پیدا می کنند.

با توجه به اصول هوش ازدحامی ، زنبورها در نهایت به محل غذایی ( جوابی) با بهترین مقدار پی ش می روند و این کار باعث یافتن جوابی مناسب برای مسئله مورد نظر می شود.