علوم، فارسی، ریاضی و تعلیمات اجتماعی در پایه پنجم ابتدایی و کتاب های دینی، قرآن، ریاضی، مطالعات اجتماعی، عربی، فارسی، زبان انگلیسی و مهارت نوشتاری در پایه نهم از جمله کتاب های جدیدالتالیف خواهند بود. وی با اشاره به اینکه از 15 شهریور ماه کتاب های درسی بین دانش آموزان توزیع می شود، افزود: کتاب های دوره ابتدایی در مدارس و کتاب های فنی ...