دانش کار به عنوان ارایه دهنده خدمات کدنویسی الگوریتم های فراابتکاری meta heuristic در متلب می تواند کمکی شایسته و همراهی مناسب برای حل مدل های ریاضی پیچیده در کلاس Np-Hard باشد. امروزه با توجه به گسترش الگوریتم های فراابتکاری در علوم مختلف و احتیاج ضروری به حل مدل های سنگین با استفاده از این الگوریتم ها، باید مرجعی تخصصی در کدنویسی آن  ها نیز ...