الگوریتم رقابت استعماری یا ICA یا Imperialist competitive algorithm الگوریتمی فراابتکاری برای بهینه سازی مدل ها مختلف ریاضی می باشد. این الگوریتم توسط آقای آتش پز گرگری ارایه شده است. با استفاده از کدنویسی الگوریتم رقابت استعماری در متلب می توان به بهینه سازی انواع مدل های ریاضی اعم از مدل های پیوسته و گسسته و همراه با محدودیت پرداخت و همچنین می ...